اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۵/۱۲/۱۵

از هفت پیکر...

گفت: نام تو چیست؟ گفتا: بخت
گفت: جایت کجاست؟ گفتا: تخت
گفت: اصل تو چیست؟ گفتا: نور
گفت: چشم بد از تو؟ گفتا: دور
گفت: پردت چه پرده؟ گفتا: ساز
گفت: شیوت چه شیوه؟ گفتا: ناز
گفت: بوسه دهیم؟ گفتا: شصت
گفت: هان وقت هست؟ گفتا: هست
گفت: آیی به دست؟ گفتا: زود
گفت: باد این مراد؟ گفتا: بود

هیچ نظری موجود نیست: