اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۶/۰۲/۲۳

همه عالم تن است و ایران دل ...


همه عالم تن است و ایران دل          نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمین باشد دل ز تن به بود یقین باشد
(از هفت پیکر نظامی)

راستی من امروز دارم میرم ایران!