اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۹۱/۰۴/۱۶

نقشه: ایران در گذر تاریخ


البته اگه اشتباه نکنم هرات بعد از عهدنامه های گلستان و ترکمانچای از ایران جدا شد.